hh.gif (108 bytes)

head.jpg (4802 bytes)

 

ระดับการศึกษา

 

วิทยาลัยจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ

  1. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 , ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า) เข้ามาศึกษาต่อ หลักสูตร 3 ปี เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาพื้นฐานครบหลักสูตรชั้นปีที่ 1 แล้ว จะได้เลือกเรียนวิชาตามความถนัดในชั้นปีที่2 โดยแยกเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ กลุ่มวิชาบัญชี กลุ่มวิชาการขาย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและกลุ่มวิชาเลขานุการ

  2. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การศึกษาระดับนี้จะรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการเข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี และรับผู้จบ ม.6 หลักสูตร ปวส. สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด และปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนภาคสมทบ 3 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมยุทธศึกษาทหารบก เรียน 2 แผนก คือ แผนกการเงินการธนาคาร และแผนกการตลาด

 

hh.gif (108 bytes)